Referenties

ONZE REFERENTIES
previous arrow
next arrow
Slider

Conexus

De Heer Baan heeft op verschillende scholen van Conexus op verschillende momenten gedurende langere tijd het directeurschap waargenomen: De Tovercirkel in Malden (circa 300 leerlingen, Jenaplan), De Wingerd (circa 350 leerlingen) en De Luithorst (320 leerlingen). Gerold Baan heeft zich daarbij een ervaren directeur getoond, van vele markten thuis. Met zijn rustige en representatieve voorkomen weet hij vooral team en ouders in korte tijd aan zich te binden.

dr. A.W.H. (Toine) Janssen
lid college van bestuur Conexus

Referentie Lijn 83

Het kan je overkomen als bestuurder dat je van het ene op het andere moment een interim-directeur nodig hebt… Een kennis van met bracht me in contact met Gerold Baan en die had op dat moment juist wat ruimte.  Eén gesprek was voldoende om over en weer het vertrouwen te hebben dat Gerold voor Lijn 83 op dat moment op die plek de goede persoon zou zijn. En dat is gebleken. Vanaf dag  één was Gerold er voor en namens de Maria Goretti: ervaring, rust, inzicht, en een toegankelijk, prettig persoon.

Drs. A.J.M. (Toon) van den Hanenberg
Voorzitter College van Bestuur

Referentie PCO Bunschoten 2

In december 2013 barste op een van onze basisscholen een bom. Een sluimerende onvrede tussen een groot deel van het team en de directeur kwam in een stroomversnelling. Onderzoek wees uit dat de directeur een negatief effect had op de werksfeer (m.n. cultuur en welbevinden). Als bestuur besloten we de directeur op non-actief te stellen. Een interim-directeur moest komen om rust te brengen in het team. Vanuit een eerdere ‘klus’ wisten we dat Gerold Baan weleens de juiste persoon kon zijn. Hij was op dat moment (gelukkig) twee dagen per week beschikbaar. We arrangeerden op korte termijn een gesprek, waarin we al snel tot de conclusie kwamen dat Gerold ‘the right man’ was.
Gerold startte na de kerstvakantie, januari 2014, en bracht rust in het team. Tegelijkertijd haalden we expertise van buitenaf voor een traject met het team (ook daar moest aan gesleuteld worden). We namen overigens afscheid van de directeur.

De opdrachten die Gerold meekreeg waren:
breng rust in de tent (mensen vertrouwen en waardering geven);
zorg dat de school goed draait (voortgang en uitbouw van de organisatorische en onderwijskundige continuïteit);
leiding geven aan het traject dat door een extern werd gedaan (teamtraject rond communicatie en cultuur);

Na een aantal maanden werd duidelijk dat de school nog niet rijp was voor een nieuwe directeur. Er waren goede stappen gezet, maar de weg was nog niet geëffend voor de werving van een nieuwe directeur. We besloten om de opdracht met Gerold te verlengen. Van twee dagen bouwden we zijn aanwezigheid op school uit naar 3 dagen per week.  In totaal is Gerold Baan anderhalf jaar lang actief geweest als interim-directeur, tot de zomervakantie van 2015.

Gerold hanteerde een werkwijze met voortgangrapportages die per 6 tot 8 weken werden uitgebracht en vervolgens besproken. In de opzet van de rapportage kwamen alle facetten van de school aan bod: personeel, financiën, huisvesting, onderwijs, communicatie, (kwaliteits)zorg, cultuur, organisatiestructuur, ouders.

In maart 2015 constateerden we met elkaar dat de school weer toe was aan een nieuwe directeur. De eindrapportage en overdracht is prima verlopen. Gerold heeft zich tot het eind verantwoordelijk gevoeld voor de school. En nog steeds is hij bereikbaar voor vragen, zowel vanuit de nieuwe directeur als van mij als bestuurder.
De teamleden hebben van Gerold met een ontspannen bowling en borrel afscheid genomen. Na de zomervakantie hadden we in de eerste week een diner met de directeuren van de scholen binnen de vereniging. Gerold was ook uitgenodigd en schoof (net terug van zijn vakantieadres) graag aan. Namens de directies kreeg hij een Spakenburgs kookboek als herinnering.

Ik heb Gerold Baan leren kennen als een ervaren interim directeur die snel in de gaten heeft hoe de hazen lopen. Gerold is plichtsgetouw, deskundig, betrokken, flexibel en loyaal.

Hans van Tricht, Directeur-bestuurder

Referentie Conexus

Gerold Baan heeft van oktober  t/m december 2014 als interim-directeur gewerkt op een van onze basisscholen als overbrugging in de vacatureperiode na het vertrek van de directeur.
Het was maar een korte periode, toch heeft hij in die korte tijd laten zien op welke wijze hij interim-werk invult. Gedegen, concreet, helder en vooral planmatig. Met name de tussentijdse terugkoppeling van ervaringen middels een rapportagedocument heeft indruk gemaakt. Dit vanwege de compacte, maar zeer volledige vorm, waarbij alle aspecten van de basisschool aan bod komen. Dat gaat van personele zorg en  de onderwijskwaliteit tot en met inzicht in het onderhoud, methodes en alle andere zaken. Door zijn zakelijke en professionele aanpak, gekoppeld aan zijn rustige persoon  geniet hij al snel het vertrouwen van personeel en ouders.

Barend de Gooyert,  P & O  Conexus Nijmegen

Referentie Stichting Het Rijnlands Lyceum

Gerold Baan heeft van juni 2013 t/m augustus 2014 als interim-directeur gewerkt op een van onze basisscholen. De directeur was langdurig ziek en moest vervangen worden. We hebben deze periode gebruikt om een aantal kwaliteitsissues aan te pakken. Gerold is begonnen met een plan van aanpak en dit plan is de basis geweest voor een belangrijke verbeterslag. Het betrof de invoering van ParnasSys, het handelingsgericht werken, het maken van groepsplannen, het herijken van de zorgstructuur, de invoering van VTTO in alle leerjaren, een reorganisatie van de bouwcoödinatie, teambuilding en herstel van onderling vertrouwen, verbetering van de communicatie met ouders en medezeggenschap en het begeleiden van een bouwtraject van een multifunctionele ruimte. Dankzij Gerolds inzet heeft de school in een jaar tijd grote stappen vooruit gezet op het gebied van kwaliteit en is het team weer een hecht team geworden dat de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Daarmee heeft Gerold een uitstekende basis gelegd voor zijn opvolger.

Maarten Knoester

Bestuurder Stichting Het Rijnlands Lyceum

Referentie VPCON

Gerold Baan is in september 2011 gestart als interim directeur op een school binnen onze vereniging. Naast het zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken op school, heeft hij van het  bestuur de opdracht gekregen om in kaart te brengen op welke vlakken de (onderwijs)kwaliteit van de school verbeterd moest worden om weer te voldoen aan de eisen van de schoolinspectie. Aansluitend aan dit onderzoek heeft hij van ons de opdracht gekregen om de aanbevolen acties daadwerkelijk in gang te gaan zetten, zodat de kwalificatie zwakke school zal vervallen.

We hebben Gerold leren kennen als iemand die duidelijk in kaart kan brengen welke zaken aandacht nodig hebben. Bovendien hij is een rustige persoon om mee samen te werken en geniet hij het vertrouwen van personeel en ouders door zijn zakelijke en professionele aanpak. Door zijn inzet en de inzet van het team wat onder zijn leiding stond, zijn al veel aandachtspunten opgepakt en heeft de inspectie het vertrouwen uitgesproken in een positieve uitkomst.

Geerarda de Vries, personeelszaken VPCON

Franka Poppes, secretaris VPCON

Referentie De Oranjeschelp

Ik heb Gerold Baan leren kennen als een prettige, zorgvuldige en snelle werker. Toen de teamleider door ziekte thuis kwam te zitten heeft hij deze taak vlot overgenomen. Zijn kennis en ervaring waren een goede aanwinst voor de school.

Erwin Regterschot, directeur van De Oranjeschelp,

school voor ZML-onderwijs in Veenendaal

Juli 2012

Referentie  PCO Bunschoten

Gerold Baan is in september 2009 gestart als interim directeur op een school binnen onze vereniging. Aanleiding was een cultuur- en leiderschapsonderzoek dat was uitgevoerd door een consultingbureau. De voornaamste conclusie van dat onderzoek was het vertrek van de toenmalige directeur en een professionaliseringstraject op zowel individueel als teamniveau.

De voornaamste opdrachten voor Gerold als interim directeur waren:

  • Personeelszorg: creëren van rust en stabiliteit

  • Teamtraject, waarin met het hele team een professionaliseringsslag gemaakt gaat worden

  • Reflectiegesprekken voeren met een aantal individuele teamleden

  • Team voorbereiden op de komst van Passend Onderwijs

  • Eindverantwoordelijk zijn voor de organisatorische en onderwijskundige continuïteit

  • Communicatie, intern en extern

In schooljaar 2009-10 was Gerold 24 uren (3 dagen) verbonden aan de school. Bij de evaluatie van het teamtraject werd een grote vooruitgang geconstateerd. Toch vonden bestuur en bovenschoolse directie de situatie nog niet stevig genoeg voor de aanstelling van een nieuwe directeur. Dit leidde ertoe dat de samenwerking met Gerold werd voortgezet. In 2010-11 is Gerold 16 uren (2 dagen) werkzaam geweest als interim directeur. Halverwege het schooljaar werd geconstateerd dat het traject in zijn geheel succesvol kon worden afgesloten.

Gerold ging planmatig te werk, met een plan van aanpak, dat telkens na een kwartaal werd geëvalueerd in een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, bovenschoolse directie en MR.

Gerold heeft aan het einde van zijn werkperiode een “plan van overdracht” geschreven met daarin aandachtspunten voor de nieuwe directeur. De nieuwe directeur heeft daarna, op eigen verzoek, nog enkele coachingsgesprekken gevoerd met Gerold.

Bij de (tussentijdse) evaluaties over het functioneren van Gerold Baan waren bestuur en bovenschoolse directie goed te spreken over zijn persoonlijk functioneren en het management.

Ook in het team was men tevreden over Gerold. Hij bracht rust en duidelijkheid in het team.

In het directieberaad heeft men Gerold leren kennen als een betrokken collega. Met enkele beleidsstukken heeft hij constructief meegedacht.

Naar de schoolvereniging toe was Gerold loyaal en had snel door “hoe de hazen liepen”. Wat betreft de christelijke identiteit van de school voelde Gerold goed aan hoe dit in Spakenburg werd ervaren en beleefd. Hij handelde conform de grondslag.

Gerold heeft in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan in het onderwijs. Hiervan hebben we de vruchten mogen plukken doordat hij bijvoorbeeld goede ingang wist te vinden bij het Vervangingsfonds voor het subsidiëren van trajecten.

Hans van Tricht, directeur-bestuurder PCO Bunschoten

WBack To Top