Portfolio recent verleden

Portfolio recent verleden van Gerold Baan

Onderstaand twee situaties uit het recente verleden

  1. Situatie en globale opdracht
    Het team bestond uit twee kampen. Tevens was er sprake van een hoog ziekteverzuim. Dit had alles te maken met het (gedwongen) vertrek van de directeur (een kamp voor en een kamp tegen de directeur). De opdracht was om een cultuurverandering teweeg te brengen waarbij het team op een professionele wijze (met elkaar) werkt en adequaat communiceert. Daarbij was er aandacht voor het team als geheel en voor enkele individuele werknemers aangaande hun functioneren.

  2. De directeur was op non-actief gesteld, onder andere vanwege de slechte onderwijskundige resultaten van een aantal jaren en een slechte externe communicatie. Het vermoeden was een kwalificatie zwak of zeer zwak door de Inspectie. Dit vermoeden werd in november 2011 bevestigd door de kwalificatie zwak na een Tussentijds Kwaliteitsonderzoek (TKO). De opdracht was om de onderwijskundige resultaten van de school in een snel maar verantwoord tempo te realiseren waarbij professionalisering van het team één van de belangrijkste vereisten was.

Werkwijze

  1. Er heeft teambuilding plaatsgevonden waarbij er bij aanvang van de opdracht een tweedaagse is georganiseerd met een aantal terugkommomenten. Op de tweedaagse is een aantal conflicten uitgesproken en zijn (op basis daarvan) duidelijke afspraken gemaakt. Er is een werkgroep samengesteld die tijdens elke personeelsvergadering een werkvorm introduceerde in het kader van communicatie en dan met name reflectie en feed-back. Tevens hebben veel gesprekken plaatsgevonden met individuele werknemers aangaande hun functioneren. De gesprekken vonden gepland plaats op basis van incidenten. Uiteraard heeft dossiervorming plaatsgevonden.
  2. Er heeft een onderwijskundig onderzoek plaatsgevonden dat resulteerde in een uitgebreide rapportage met aanbevelingen. De onderzoeksresultaten konden aan de Inspectie worden meegedeeld voor het TKO. Op basis van de rapportage is een actieplan geformuleerd dat in nauw overleg met het team is vastgesteld en gecommuniceerd met ouders op een ouderavond. Het actieplan bestond uit het meer planmatig werken met Opbrengst- en Handelingsgericht werken, adequate toetskalender, het werken met groeps- en handelingsplannen, de invoering van zelfstandig werken, een methode begrijpend lezen, een methode voorbereidend rekenen en taal voor kleuters en een instrument om de kwaliteit in kaart te brengen, te verbeteren en te bewaken. In april 2012 is de toenmalige Intern Begeleider vervangen en een leerkracht op non-actief gesteld waarbij ontslag volgt per 01.01.2013.


Resultaat

  1. Een professioneel acterend team met een adequate onderlinge communicatie en een significante daling van het ziekteverzuim. Duidelijke afspraken die worden nagekomen en regelmatig worden geëvalueerd, zowel in teamverband als individueel. Tevens is de communicatie naar ouders verbeterd. Een aantal teamleden heeft een traject met interne en/of externe begeleiding doorlopen waarbij er sprake was van een verbetering van de communicatieve vaardigheden en/of verbetering van het professioneel functioneren. Periode: augustus 2009 t/m augustus 2011.
  2. Bij het bezoek van de Inspecteur tijdens een tussentijdse evaluatie in juni 2012 toonde hij zich positief en optimistisch. Gezien de genomen maatregelen (zie werkwijze) is de verwachting dat de Inspectie bij het TKO in november 2012 een regulier toezichtarrangement zal toekennen. Periode: september 2011 t/m heden.

Bij beide opdrachten werd/wordt gewerkt met een Plan van Aanpak bij aanvang van de opdracht, tussentijdse periodieke voortgangsrapportages en een Plan van Overdracht bij beëindiging van de opdracht.

WBack To Top