Projecten

Projecten

11-2022/heden
Vervangend teamleider, vo school regio Oosterhout

 • Vervanging van de teamleider VMBO GT met ongeveer 25 docenten.

 • Zorg voor het welzijn van en aandacht, ondersteuning en advisering van de
  ontwikkeling van betreffende docenten.

 • Goede contacten onderhouden met leerlingen en ouders.

 • Goede samenwerking met de collega teamleiders.

 

08-2022/12-2022
Interim management, po school regio Leiden

 • Het verder bouwen aan een goed functionerend en professioneel acterend
  team, met name waar het gaat om eigenaarschap en vertrouwen.

 • Het mede zorg dragen voor de voortgang en uitbouw van de organisatorische
  en onderwijskundige continuïteit.

 • Aandacht voor het welzijn en welbevinden van het personeel.

 • Het aanleveren van een Rapportage van Bevindingen met daarin aandacht
  en adviezen voor de managementstructuur en de wijze van de verdeling van
  de leerlinngen over de locaties.

 

02-2022/08-2022
Interim management, po school regio Den Haag

 • Zorg voor blijvende rust en continuïteit in de school. Processen worden
  overdacht, geëvalueerd en geborgd.

 • Zet het team in haar kracht en zorg voor een goed functionerend MT: er moet
  sprake zijn van een goede match.

 • Na 6 – 8 weken levert de directeur a.i. een Rapportage van Bevindingen met
  conclusies en aanbevelingen. Uit deze rapportage kan een Plan van Aanpak
  worden geformuleerd.

 

12-2021/08-2022
Interim management, po school regio Zaltbommel

 • Het ondersteunen van het MT waardoor het MT wordt ontlast.

 • Het continueren van een goed functionerend en professioneel werkend team
  waarbij eigenaarschap en vertrouwen sleutelbegrippen zijn.

 • Het mede zorg dragen voor de voortgang en uitbouw van de organisatorische
  en onderwijskundige continuïteit waarbij de focus ligt op de inhoud van het
  onderwijs.

 • Het mede zorg dragen voor een goede interne en externe communicatie. Met
  name een goede communicatie met ouders, c.q. MR is van belang. Hierbij
  gaat het om sleutelbegrippen als rust, stabiliteit en veiligheid.

 

09-2021/12-2021
Interim management po school regio Den Bosch

 • Het verder bouwen aan een goed functionerend en professioneel acterend
  team (m.n. eigenaarschap en vertrouwen).

 • Voortgang en uitbouw van de organisatorische en vooral onderwijskundige
  continuïteit.

 • Bevorderen van de voortgang van rust, stabiliteit en veiligheid.

 • Zorg dragen voor goede interne en externe communicatie, m.n. communicatie
  met ouders, c.q. MR.

 

01-2021/08-2021
Interim Management, po school regio Tiel

 • Vervangen van de directeur die wegens omstandigheden enige tijd met verlof
  is.

 • Het realiseren van een goed functionerend en professioneel acterend team
  (m.n. eigenaarschap en vertrouwen).

 • Zorg dragen voor goede interne en externe communicatie, m.n. communicatie
  met ouders, c.q. MR.

 • Het versterken van PR en communicatie met als doel een groei van het
  leerlingaantal te bewerkstelligen.

 

11-2020/01-2022
Interim Management, school regio Rotterdam

 • Het realiseren van een goed functionerend en professioneel acterend team
  (m.n. eigenaarschap en vertrouwen).

 • Zorg dragen voor de voortgang en uitbouw van de organisatorische en
  onderwijskundige continuïteit (focus op onderwijs).

 • Zorg dragen voor goede interne en externe communicatie, m.n. communicatie
  met ouders, c.q. MR.

 • Het schrijven van een Rapportage van Bevindingen met conclusies en
  aanbevelingen voor de bestuurder.

 

06-2020/08-2020
Interim Management, po school regio Veluwe

 • Rust brengen na turbulente personele situatie wegens conflict met interimdirecteur en bestuur.

 • Afronden schooljaar, inclusief vlottrekken vastgelopen formatie-overleg met
  team en ouders.

 • Rapportage met aanbevelingen aan bestuurder en nieuw benoemde
  directeur.

 

01-2020/08-2020
Interim Management, po school regio Arnhem

 • Aanscherpen ambitieplan, formuleren heldere visie en missie, duidelijke en
  smart geformuleerde doelen.

 • Teambuilding met als doel een doorgaande lijn in de school te
  bewerkstelligen; tevens afstemming IKC lijn peuters/kleuters/OB.

 • Voorbereiding schooljaar 2020/2021; formatieplan, groepsverdeling, inzet
  ondersteuning en planning.

 

11-2019/04-2020
Interim Management, school regio Arnhem

 • Aanscherpen ambitieplan, formuleren heldere visie en missie, duidelijke en
  smart geformuleerde doelen.

 • Rust in de school, vertrouwen van het team herstellen, op doelmatige wijze
  met het team aan de slag met speerpunten.

 • Het rekenonderwijs aanpakken (tegenvallende resultaten) en een plan van
  aanpak groep 8 m.b.t. de eindtoets.

 

07-2019/01-2020
Interim Management, po school regio Aalsmeer

 • Rust en structuur brengen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Met name
  herstructurering rollen, taken, verantwoordelijkheden.

 • Teambuilding vanwege veel mobiliteit en herbezetting in de laatste helft van
  het schooljaar 2018/2019.

 • Jaarplan opstarten en in de eerste maanden met het nieuwe team finetunen.

 • Visie herijken en aanscherpen. Nulmeting in het kader van ontwikkelen van
  nieuw onderwijsconcept, c.q. Daltononderwijs.

 

03-2019/08-2019
Interim Management, Jenaplanschool regio Den Bosch

 • Rapportage van Bevindingen om de kwaliteit in kaart te brengen en op grond
  daarvan een verbeterplan te schrijven.

 • Taalklas financieren en formeren vanwege een grote toestroom van kinderen
  van asielzoekers/statushouders.

 • Aandacht voor de uitbouw van structuurgroepen, een ‘sbo-voorziening’
  binnen de school.

 

03-2019/08-2019
Interim Management, po school regio Bergen op Zoom

 • Vastgelopen relatie teamleden en directeur wat heeft geleid tot een
  onvoorzien vertrek van de directeur.

 • Rapportage van Bevindingen met aanbevelingen voor een nieuw
  onderwijsconcept en wijziging managementstructuur.

 • Teambuildingstraject met aandacht voor professioneel acteren en adequate
  communicatie.

 

10-2018/03-2019
Interim Management, po school regio Rotterdam

 • Plan van aanpak betreffende cultuur, structuur, professionaliteit en
  eigenaarschap. Tevens meer verbinding realiseren.

 • Verbeterplan om de opbrengsten na grondige analyse te verhogen
  (onvoldoende oordeel Inspectie).

 • Communicatie met ouders en leerkrachten verbeteren en rust en structuur in
  de school (terug) brengen.

03-2018/01-2019
Interim Management, po school regio Aalsmeer

 • Rust en structuur brengen voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

 • Zo nodig mobiliteit inzetten en met flankerende maatregelen zoals
  teambuilding.

 • Zorg en zorgstructuur in kaart brengen, verbeteren en herstructureren.

08-2017/04-2018
Interim Management, po school regio Tilburg

 • School in armoedewijk met grote sociale problematiek, 80-90% leerlingen van
  allochtone afkomst.

 • Sturen op verdere ontwikkeling van PBS en Essentieel Leren.

 • Aandacht voor leerlingdossiers en personeelsdossiers.

 

08-2017/06-2018
Interim Management, Bergen op Zoom

 • Grote problemen tussen teamleden onderling en teamleden en directeur,
  ontstaan van kampen en vormen van anarchie.

 • Zwaar teambuildingstraject met inzet van i.m. gedurende schooljaar
  2017/2018.

 • Rapportage van bevindingen met oplossingen waaronder ingrijpende
  wijziging teamsamenstelling.

 

03-2017/08-2017
Interim Management, po school regio Roosendaal

 • Directeur is langdurig met verlof ‘over het schooljaar heen’.

 • Onderzoek naar zwakke plekken in het team. Kunnen de ingezette
  veranderingen vastgehouden worden? Terugval in oud gedrag?
  Verandermanagement waarbij er sprake is van gedwongen mobiliteit en
  sanering.

 • Is er sprake van voldoende ‘denkniveau’ en voldoende ontwikkelde
  competenties? Transitie maken naar professionele cultuur.

 

08-2016/04-2017
Interim Management, po school Noord-Brabant

 • Directeur was gebrouilleerd met het bestuur en daarom gedetacheerd. Dit
  had de nodige impact op de verhoudingen bestuur (1-pitter), team en MR.
  Tevens ging het bestuur over naar het AB-DB-model.

 • Rust brengen in het team; de verhoudingen herstellen en adviseren over de
  visie/missie van de school.

 • Adviserende rol in de werving- en selectieprocedure en benoeming nieuwe
  directeur en advies inzake krimp.

 

01-2016/06-2017
interim Management, school oosten van het land

 • Grote school met veel aandacht en speciale programma’s voor begaafde leerlingen.

 • Na een maand de opdrachtgever informeren middels een Rapportage van Bevindingen.

 • Duidelijke taakverdeling met MT, groepsconsultaties, adviesgesprekken, functioneringsgesprekken, POP-gesprekken etc.


01-2016/08-2016
       
interim Management, (jenaplan)school oosten van het land

 • Directeur is overgeplaatst naar een nieuw opgestarte  school voor vluchtelingen.

 • Na een maand de opdrachtgever informeren middels een Rapportage van Bevindingen.

 • Duidelijke taakverdeling met MT, groepsconsultaties, adviesgesprekken, functioneringsgesprekken, POP-gesprekken etc.


08-2015/01-2016
    
Interim Management, school oosten van het land

 • Een instabiele school met veel wisselingen in (interim)directie, een hoog ziekteverzuim en discutabele opbrengsten.

 • Opdracht om rust te creëren met veel aandacht voor de personele problematiek en de kwaliteit van het onderwijs.

 • Na een maand de opdrachtgever informeren middels een Rapportage van Bevindingen.


05-2015/12-2015
    
Interim Management, school zuiden van het land

 • Directeur is plotseling langdurig ziek.

 • Afronden schooljaar 2014/2015 en opstarten schooljaar 2015/2016.

 • Uitvoeren van nieuwe CAO op onderdelen.


01-2015/05-2015

Co Management, school westen van het land

 • Ondersteuning van de directeur vanwege ziekte van de intern begeleider.

 • Rapportage van bevindingen gemaakt. Duidelijke taakverdeling met voor de co directeur dagelijkse aansturing, groepsconsultaties, adviesgesprekken, POP-gesprekken en het opstellen van het schoolplan.


10-2015/12-2015

Interim Management, school zuiden van het land

 • In kaart brengen van de huidige status quo op alle beleidsterreinen met de bijbehorende adviezen.

 • Aansturen van de school met aandacht voor ouders en diverse geledingen.

 • Plan van aanpak geformuleerd.


01-2014/08-2015

Interim Management, school midden in het land

 • Directeur is vertrokken wegens slechte communicatie en een niet-passende managementstijl. Door de deuken die dit heeft veroorzaakt binnen het team is teambuilding noodzakelijk (gericht op interne communicatie, geven en ontvangen van feedback en rekening houden met elkaars competenties).

 • Na 6 weken is een rapportage van bevindingen opgesteld. Dit is de leidraad voor de interim periode en de teambuilding.

06-2013/08-2014
Interim Management, Montessori school in het westen van het land

 • Binnen 6 weken een rapportage van bevindingen over de (onderwijskundige) kwaliteit gemaakt en op basis daarvan een plan van aanpak geformuleerd;

 • Vanaf september gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. De belangrijkste aandachtspunten: verbetering van de kwaliteit van de zorg(structuur), een herstructurering van de managementstructuur en een herstructurering in de personele sfeer.

 

11-2012/07-2013
Interim Management, SBO-school in het zuiden van het land

 • In februari 2013 is de school als zwak gekwalificeerd door de Inspectie;

 • Op basis van het plan van aanpak en het verbeterplan gewerkt aan teambuilding en verbetering van onderwijskwaliteit;

 • Noodzakelijke wijziging van de managementstructuur, daarnaast veel aandacht voor een goed personeelsbeleid en cultuurwijziging.


09-2011/04-2013

Interim Management, i.v.m. ontslag van de directeur

 • Onderzoek naar de onderwijskundige kwaliteit van de school i.v.m. de kwalificatie “zwak” door de Inspectie in november;

 • Op basis van de rapportage van het onderzoek een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd;

 • Gedurende het schooljaar de Intern Begeleider en Remedial Teacher vervangen;

 • Ongeveer 2/3 van het plan was einde schooljaar 2011/2012 uitgevoerd.


03-2012/07-2012

Interim Management, vervanging teamleider VSO), ZML school (SO en VSO) in het midden van het land

 • Veel overleg met de directeur en deelname aan het MT;

 • Mede aansturing van het verbeterplan in verband met de kwalificatie “zwak” door de Inspectie;

 • Groepsconsultaties in het VSO met betrekking tot de uitvoering van de handelingsplannen en groepsplannen.


03-2011/01-2012

Interim Management, middelgrote school in Amsterdam

 • Groepsconsultaties en functioneringsgesprekken met betrekking tot Opbrengst Gericht Werken;

 • Verbetering van de managementstructuur door betere aansturing van het Management Team en een wijziging van de inzet van de Intern Begeleiders.


02-2008/02-2011

Interim Management functies op diverse scholen in Nederland, variërend van middelgrote scholen, VSO scholen, ZML scholen en Mytylscholen

 • Vervanging van de directeur;

 • Organisatorische en onderwijskundige leiding en inwerken van een nieuwe interne begeleider;

 • Belast met de verwijderingsprocedure van twee leerlingen;

 • Gesprekken met leraren en verslaglegging in het kader van re-integratie;

 • Gesprekken met leerlingen en ouders in het kader van het functioneren;

 • Aansturing van een werving- en selectieprocedure docenten;

 • Bewaking van het budget en het opstellen van de groepsverdeling binnen de beschikbare formatie;

 • Groepsbezoeken en gesprekken met leraren in het kader van het professioneel functioneren en dossiervorming;

 • Teambuildingstraject naar aanleiding van een cultuur- en leiderschapsonderzoek;

 • Verbeteren van de in- en externe communicatie en aandacht voor public relations;

 • Belast met de aansturing voor onderwijskundige vernieuwing;

 • Vertegenwoordiging van de centrale directie;

 • Onderzoek naar fusie met een andere school;

 • Team voorbereiden op een andere organisatiestructuur;

 • Invoering van het traject leerlijnen en leiding geven aan een cultuurverandering van een eenzijdige nadruk op het pedagogisch klimaat naar het werken naar opbrengsten

 

WBack To Top