Projecten

Projecten

01-2016/heden
interim Management, school oosten van het land

 • Grote school met veel aandacht en speciale programma’s voor begaafde leerlingen.

 • Na een maand de opdrachtgever informeren middels een Rapportage van Bevindingen.

 • Duidelijke taakverdeling met MT, groepsconsultaties, adviesgesprekken, functioneringsgesprekken, POP-gesprekken etc.


01-2016/heden
       
interim Management, (jenaplan)school oosten van het land

 • Directeur is overgeplaatst naar een nieuw opgestarte  school voor vluchtelingen.

 • Na een maand de opdrachtgever informeren middels een Rapportage van Bevindingen.

 • Duidelijke taakverdeling met MT, groepsconsultaties, adviesgesprekken, functioneringsgesprekken, POP-gesprekken etc.


08-2015/01-2016
    
Interim Management, school oosten van het land

 • Een instabiele school met veel wisselingen in (interim)directie, een hoog ziekteverzuim en discutabele opbrengsten.

 • Opdracht om rust te creëren met veel aandacht voor de personele problematiek en de kwaliteit van het onderwijs.

 • Na een maand de opdrachtgever informeren middels een Rapportage van Bevindingen.


05-2015/12-2015
    
Interim Management, school zuiden van het land

 • Directeur is plotseling langdurig ziek.

 • Afronden schooljaar 2014/2015 en opstarten schooljaar 2015/2016.

 • Uitvoeren van nieuwe CAO op onderdelen.


01-2015/05-2015

Co Management, school westen van het land

 • Ondersteuning van de directeur vanwege ziekte van de intern begeleider.

 • Rapportage van bevindingen gemaakt. Duidelijke taakverdeling met voor de co directeur dagelijkse aansturing, groepsconsultaties, adviesgesprekken, POP-gesprekken en het opstellen van het schoolplan.


10-2015/12-2015

Interim Management, school zuiden van het land

 • In kaart brengen van de huidige status quo op alle beleidsterreinen met de bijbehorende adviezen.

 • Aansturen van de school met aandacht voor ouders en diverse geledingen.

 • Plan van aanpak geformuleerd.


01-2014/heden

Interim Management, school midden in het land

 • Directeur is vertrokken wegens slechte communicatie en een niet-passende managementstijl. Door de deuken die dit heeft veroorzaakt binnen het team is teambuilding noodzakelijk (gericht op interne communicatie, geven en ontvangen van feedback en rekening houden met elkaars competenties).

 • Na 6 weken is een rapportage van bevindingen opgesteld. Dit is de leidraad voor de interim periode en de teambuilding.

06-2013/heden
Interim Management, Montessori school in het westen van het land

 • Binnen 6 weken een rapportage van bevindingen over de (onderwijskundige) kwaliteit gemaakt en op basis daarvan een plan van aanpak geformuleerd;

 • Vanaf september gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. De belangrijkste aandachtspunten: verbetering van de kwaliteit van de zorg(structuur), een herstructurering van de managementstructuur en een herstructurering in de personele sfeer.

11-2012/07-2013
Interim Management, SBO-school in het zuiden van het land

 • In februari 2013 is de school als zwak gekwalificeerd door de Inspectie;

 • Op basis van het plan van aanpak en het verbeterplan gewerkt aan teambuilding en verbetering van onderwijskwaliteit;

 • Noodzakelijke wijziging van de managementstructuur, daarnaast veel aandacht voor een goed personeelsbeleid en cultuurwijziging.


09-2011/04-2013

Interim Management, i.v.m. ontslag van de directeur

 • Onderzoek naar de onderwijskundige kwaliteit van de school i.v.m. de kwalificatie “zwak” door de Inspectie in november;

 • Op basis van de rapportage van het onderzoek een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd;

 • Gedurende het schooljaar de Intern Begeleider en Remedial Teacher vervangen;

 • Ongeveer 2/3 van het plan was einde schooljaar 2011/2012 uitgevoerd.


03-2012/07-2012

Interim Management, vervanging teamleider VSO), ZML school (SO en VSO) in het midden van het land

 • Veel overleg met de directeur en deelname aan het MT;

 • Mede aansturing van het verbeterplan in verband met de kwalificatie “zwak” door de Inspectie;

 • Groepsconsultaties in het VSO met betrekking tot de uitvoering van de handelingsplannen en groepsplannen.


03-2011/01-2012

Interim Management, middelgrote school in Amsterdam

 • Groepsconsultaties en functioneringsgesprekken met betrekking tot Opbrengst Gericht Werken;

 • Verbetering van de managementstructuur door betere aansturing van het Management Team en een wijziging van de inzet van de Intern Begeleiders.


02-2008/02-2011

Interim Management functies op diverse scholen in Nederland, variërend van middelgrote scholen, VSO scholen, ZML scholen en Mytylscholen

 • Vervanging van de directeur;

 • Organisatorische en onderwijskundige leiding en inwerken van een nieuwe interne begeleider;

 • Belast met de verwijderingsprocedure van twee leerlingen;

 • Gesprekken met leraren en verslaglegging in het kader van re-integratie;

 • Gesprekken met leerlingen en ouders in het kader van het functioneren;

 • Aansturing van een werving- en selectieprocedure docenten;

 • Bewaking van het budget en het opstellen van de groepsverdeling binnen de beschikbare formatie;

 • Groepsbezoeken en gesprekken met leraren in het kader van het professioneel functioneren en dossiervorming;

 • Teambuildingstraject naar aanleiding van een cultuur- en leiderschapsonderzoek;

 • Verbeteren van de in- en externe communicatie en aandacht voor public relations;

 • Belast met de aansturing voor onderwijskundige vernieuwing;

 • Vertegenwoordiging van de centrale directie;

 • Onderzoek naar fusie met een andere school;

 • Team voorbereiden op een andere organisatiestructuur;

 • Invoering van het traject leerlijnen en leiding geven aan een cultuurverandering van een eenzijdige nadruk op het pedagogisch klimaat naar het werken naar opbrengsten

 

WBack To Top